Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

KWALIFIKACJA WOJSKOWA - CO WARTO WIEDZIEĆ ?

KWALIFIKACJA WOJSKOWA - CO WARTO WIEDZIEĆ ?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku (Dz. U.  poz.1981) w okresie od 3 lutego do 30 kwietnia 2020r. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa, która ma na celu weryfikację zdrowotną młodych ludzi pod kątem ich przydatności do czynnej służby wojskowej. W Powiecie Białobrzeskim kwalifikacja wojskowa przeprowadzona zostanie w dniach  od 24 marca  do 2 kwietnia 2020 roku.

OBOWIĄZEK STAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

Stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej jest powinnością, określoną przez art. 32 ust. 1 i ust. 4 oraz art. 48 ust. 1 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.). Osoby, które nie mogą stawić się przed Powiatową Komisją Lekarską powinny zawiadomić o tym sekretarza komisji telefonicznie bądź pisemnie. Podobnie osoby przebywające za granicą powinny zadbać o udokumentowanie przyczyny niestawienia się przed komisją.

§ 3. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku określa, kto podlega obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji:

1)  mężczyźni urodzeni w 2001 r.;

2)  mężczyźni urodzeni w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3)  osoby urodzone w latach 1999 - 2000, które:

 

a)  zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia,
za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia,
za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28. ust. 4. i 4b Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

4)  kobiety urodzone w latach 1996-2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach medycznych
i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej ( Dz. U. poz. 944).

5)  osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz starostów, wójtów, burmistrzów (prezydentów miast). Zadania wykonują wojewódzkie i powiatowe komisje lekarskie, powoływane przez wojewodów, które w drodze decyzji administracyjnej orzekają o kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, w przypadku Powiatu Białobrzeskiego jest to Powiatowa Komisja Lekarska w Białobrzegach.

Powiatowa Komisja Lekarska w szczególnych przypadkach może skierować na badania specjalistyczne lub obserwację szpitalną. W trakcie kwalifikacji wojskowej, wszystkim osobom stawiającym się do niej zakładana jest ewidencja wojskowa i wydawane są książeczki wojskowe.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna mieć ze sobą następujące dokumenty (mówi o tym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r.poz. 1980), zwane dalej „rozporządzeniem”:

*  dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

*  dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli

   stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było

   możliwe;

*  dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają) - w celu przedstawienia jej powiatowej    

   komisji lekarskiej,

*  aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,

*  dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane          

   kwalifikacje zawodowe.

W wyniku badań lekarskich, prowadzonych podczas kwalifikacji wojskowej, osoby im poddane mogą zostać uznane jako:

*  zdolne do czynnej służby wojskowej - kategoria „A”, co oznacza, iż osoba, w stosunku do której orzeczona została taka kategoria zdolności, może odbywać każdą formę czynnej służby wojskowej lub służby w obronie cywilnej, zarówno w okresie pokoju jak i w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Obecnie nie ma obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych. W związku z tym, wszystkie osoby w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria „A” zdolności do czynnej służby wojskowej, zostaną przeniesione do rezerwy, po uprawomocnieniu się orzeczenia komisji lekarskiej,

*  czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej - kategoria „B”. Oznacza to, że przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostry lub przewlekły stan chorobowy stwierdzony u badanej osoby, rokuje odzyskanie przez nią zdolności do czynnej służby wojskowej, w okresie do 24 miesięcy od dnia badania. Osoby takie zostaną ponownie wezwane do kwalifikacji wojskowej po upływie okresu, na jaki orzeczona została czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej,

 

 

*  niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju – kategoria „D”. Orzeczenie takiej kategorii oznacza, że osoba do niej zaszeregowana, nie może zostać powołana do żadnej z form czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, a po uprawomocnieniu się orzeczenia, zostanie przeniesiona do rezerwy,

*  trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie
   ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny – kategoria „E”. Osoba, wobec której została
   orzeczona taka kategoria zdolności, nie podlega w ogóle obowiązkowi wojskowemu.
         W świetle powyższego, niezwykle istotnym jest posiadanie podczas stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej oraz przedstawienie powiatowej komisji lekarskiej dokumentacji medycznej, mogącej świadczyć o aktualnym stanie zdrowia i przebytych chorobach. Ułatwi to komisji poprawne diagnozowanie i wydanie właściwego orzeczenia
o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej. Jeżeli powiatowa komisja lekarska nie będzie w stanie określić stopnia zdolności do czynnej służby wojskowej w oparciu
o własne badania oraz dokumentację medyczną, przewodniczący komisji może skierować daną osobę na badania specjalistyczne (w tym także psychologiczne) lub na obserwację szpitalną, których wyniki uwzględniane zostaną w procesie orzeczniczym. Zarówno badania lekarskie, przeprowadzane w trakcie kwalifikacji wojskowej, jak i badania specjalistyczne (w tym psychologiczne) oraz poddanie się obserwacji szpitalnej jest obowiązkowe i bezpłatne. Osoby, które mają orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez komisje ds. inwalidztwa powinny przedstawić zaświadczenie lub historię choroby, co pozwoli ustalić schorzenie i odpowiadający temu paragraf, a w rezultacie orzec kategorię zdolności do służby wojskowej.

Powiatowe komisje lekarskie wydają orzeczenia, o zaliczeniu do jednej
z omówionych wyżej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, w formie decyzji administracyjnych. Każde orzeczenie staje się prawomocne po upływie 14 dni od dnia jego wydania. W związku z tym, osoba, której dotyczy wydane przez powiatową komisję orzeczenie, ma prawo je zakwestionować w ciągu tych 14 dni, składając pisemne odwołanie do wojewódzkiej komisji lekarskiej, za pośrednictwem tej komisji lekarskiej, która

orzeczenie wydała. W takiej sytuacji przewodniczący wojewódzkiej komisji lekarskiej może wezwać na posiedzenie tej komisji osobę odwołującą się, poddać ją kolejnym badaniom lekarskim, zażądać przedstawienia posiadanej dokumentacji medycznej, a także skierować tę osobę na badania specjalistyczne (w tym psychologiczne) lub na obserwację szpitalną. Niezachowanie 14-dniowego terminu na wniesienie ewentualnego odwołania
i związane z tym uprawomocnienie się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej spowoduje, iż o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, po tym terminie, można się będzie ubiegać, zwracając się ze stosownym wnioskiem do wojskowego komendanta uzupełnień. Powiatowe komisje lekarskie wydają orzeczenia, o zaliczeniu do jednej z omówionych wyżej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, w formie decyzji administracyjnych. Każde orzeczenie staje się prawomocne po upływie 14 dni od dnia jego wydania. W związku z tym, osoba, której dotyczy wydane przez powiatową komisję orzeczenie, ma prawo je zakwestionować w ciągu tych 14 dni, składając pisemne odwołanie do wojewódzkiej komisji lekarskiej, za pośrednictwem tej komisji lekarskiej, która orzeczenie wydała. W takiej sytuacji przewodniczący wojewódzkiej komisji lekarskiej może wezwać na posiedzenie tej komisji osobę odwołującą się, poddać ją kolejnym badaniom lekarskim, zażądać przedstawienia posiadanej dokumentacji medycznej, a także skierować tę osobę na badania specjalistyczne (w tym psychologiczne) lub na obserwację szpitalną. Niezachowanie 14-dniowego terminu na wniesienie ewentualnego odwołania i związane z tym uprawomocnienie się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej spowoduje, iż o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, po tym terminie, można się będzie ubiegać, zwracając się ze stosownym wnioskiem do wojskowego komendanta uzupełnień. Osoba, która z ważnych przyczyn (składanie egzaminu maturalnego) nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej
w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, powinna zawiadomić o tym fakcie przedstawiciela wójta lub burmistrza oddelegowanego do prac przy kwalifikacji wojskowej, przedstawiając przyczynę braku możliwości stawiennictwa. Po ustaniu tych przyczyn, osoba winna niezwłocznie zgłosić się na kwalifikację wojskową, w kolejnych dostępnych terminach.

W razie nieuzasadnionego niestawienia się do kwalifikacji wojskowej osoby do tego zobowiązanej, wójt lub burmistrz nakłada na tę osobę grzywnę albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję.

Warto pamiętać o tym, że sprawy dotyczące unormowania stosunku do służby wojskowej istotne są przede wszystkim dla zainteresowanych (osoby wezwane do kwalifikacji), dlatego też najprostszym rozwiązaniem jest stawienie się do kwalifikacji oraz przed Powiatową Komisją Lekarską.

PODSTAWY PRAWNE

1)      ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020), zwana dalej „ustawą”;

2)      ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397
i 2294);

3)      ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (Dz. U z 2019 r. poz. 1464);

4)      ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815);

5)      ustawa 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092
i z 2019 r. poz. 730);

6)      ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020);

7)      ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 537, 577, 730 i 1590);

8)      ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2096 i z 2019 r. poz. 60, 730, 1133 i 2196), zwana dalej „Kpa”;

9)      rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 991),

10)   rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawiesposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich
oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej(Dz. U. poz. 51 i z 2019 r. poz. 97);

11)   rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);

12)   rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. 
z 2017 r.poz. 1980), zwane dalej „rozporządzeniem”;

13)   rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz. U. poz. 1981);

14)   rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 735, z 2019 r., poz. 2477);

15)  rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawieorzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. poz. 258) - trwa proces legislacyjny jego nowelizacji;

16)  ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2019 r. 
poz. 1282).

17) Zarządzenie nr 14 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie
       powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji
      lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2020 roku na
       terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagradzania za udział
       w pracach komisji.

Sekretarz

Powiatowej Komisji Lekarskiej

w Białobrzegach

Piotr MACIĄG

tel. 48 613 34 14 w. 122

lub 48 613 03 70

  _105604_obwieszczenie_2020.pdf,

 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg