Table 'baza66_strona.bbrzegi_stats' doesn't exist Wydział Finansowy - Wydział Finansowy, Powiat Białobrzeski, oficjalna strona internetowa.
Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Wydziały   ->   Wydział Finansowy

Wydział Finansowy

Wydział realizuje zadania w zakresie:

 

1. Koordynacji planowania budżetowego i realizacji budżetu.

 1. przygotowanie materiałów do projektu budżetu na dany rok budżetowy,
 2. przygotowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na dany rok budżetowy i lata realizacji przedsięwzięć oraz spłat  kredytów i pożyczek
 3. przygotowanie projektu uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu w trakcie roku budżetowego uchwalanych przez Rade Powiatu i Zarząd Powiatu oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 4. prawidłowa realizacja budżetu powiatu oraz bieżąca analiza jego wykonania ,
 5. czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej,
 6. przygotowanie projektów zarządzeń w sprawach gospodarki finansowej, inwentaryzacji,
 7. przygotowanie wystąpień pokontrolnych  oraz nadzór nad ich wykonaniem ,
 8. przygotowanie wniosków w sprawach związanych z naruszeniem dyscypliny budżetowej w jednostkach budżetowych.

2.  Prowadzenie obsługi finansowo – księgowej budżetu powiatu i jednostki organizacyjnej –  
     Starostwo Powiatowe.
3. Dochodów i przychodów.

 1. opłat za urządzenia melioracyjne,
 2. opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa,
 3. opłat komunikacyjnych, geodezyjnych,
 4. subwencji, dotacji oraz funduszy środków Unii Europejskiej,
 5. pozostałych dochodów, zgodnie z ustawa o dochodach jst,
 6. prowadzenie rejestru przypisów i odpisów w zakresie w/w opłat,
 7. prowadzenie postępowania egzekucyjnego,
 8. prowadzenie sprawozdawczości finansowej w zakresie dochodów oraz jej analiza,
 9. prowadzenie obsługi kasowej dochodów geodezyjnych,
 10. przychodów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

4. Wydatków.

 1. wydatków budżetowych,
 2. wydatków majątkowych,
 3. wydatków płacowych,
 4. wydatków funduszu świadczeń socjalnych,
 5. rozliczeń składek z zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 6. rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku VAT z Urzędem Skarbowym
 7. rozliczeń podatku od nieruchomości z mienia powiatu,
 8. sprawozdawczość GUS,
 9. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wydatków,

5. Gospodarki mieniem powiatu.

 1. prowadzenie ewidencji składników majątkowych (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych)
 2. rozliczanie inwentaryzacji.
 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg